۱۳۹۵ تیر ۲۷, یکشنبه

Mother of NationsMother of  Nations 

She has:

One Iranian-German son, 4 Grandchildren

One Iranian-American daughter, 3 Grandchildren

Two Iranian-American sons, 4 Grandchildren

One Iranian-Norwegian son, 3 Grandchildren

One Iranian-Canadian son, 4 Grandchildren
.

She is an Iranian-American Lady,

lives in Boston, Massachusetts, USA

and only has been married from

1947 with an Iranian man, in Teheran Iran.

.

Her children have 5 different Citizenship from 5 Countries,

she is the mother of the people from 3 continents:

America, Asia and Europe,

now she is the

.

mother of  Nations.

.

او مادری ایرانی امریکائی است

که از یگانه شوهر ایرانی اش،

چند فرزند پسر و یک دختر دارد

که ملیت های مختلف از پنج کشور مختلف

در سه قاره جهان را دریافت کردنده اند

.

.پس او مادر ملت هاست

...

او، پسری ایرانی آلمانی با چند نوه و نتیجه آلمانی دارد.
او، دختری ایرانی امریکائی با چند نوه و نتیجه ایرانی دارد.
او، دو پسر ایرانی امریکائی با چند نوه امریکائی دارد.
او، پسری ایرانی نروژی با چند نوه نروژی دارد.
او، پسری ایرانی کانادائی با چند نوه کانادائی دارد.
...
.