۱۳۹۵ تیر ۲۷, یکشنبه

Mother of NationsMother of  Nations 
.
She has:
One German son, 4 Grandchildren.
One Iranian daughter, 3 Grandchildren.
Two American sons, 4 Grandchildren.
One Norwegian son, 3 Grandchildren.
One Canadian son, 4 Grandchildren.
.
She is an  Iranian American Lady,
lives in Boston, Massachusetts, USA
and only has been married from
1947 with an Iranian man, in Tehran Iran.
.
Her children have 5 different Citizenship from 5 Countries,
she is the mother of the people from 3 continents: America
Asia and Europe, now  she is the mother of  Nations.
.
او مادری ایرانی امریکائی است که از یگانه شوهر ایرانی اش،
فرزندانی با ملیت های مختلف از پنج کشور مختلف در سه قاره دنیا دارد.
.پس او مادر ملت هاست
.
او، پسری ایرانی آلمانی با چند نوه و نتیجه آلمانی دارد.
او، دختری ایرانی امریکائی با چند نوه و نتیجه ایرانی دارد.
او، دو پسر ایرانی امریکائی با چند نوه امریکائی دارد.
او، پسری ایرانی نروژی با چند نوه نروژی دارد.
او، پسری ایرانی کانادائی با چند نوه کانادائی دارد.
...